Handelsbetingelser

Salgs og Leveringsbetingelser

For produkter fra:
Flexmatic ApS
Industrivej 15, Ørum
8830 Tjele
( i det følgende ”selskabet”)

Download salgs- og leveringsbetingelser som pdf

 

 1. Enhver leverance fra selskabet finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs og leveringsvilkår.
 2. Tilbud bortfalder efter 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet fremgår af tilbuddet, endelig aftale er først indgået, når kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.
 3. Priser er i danske kroner. Der tages forbehold for udefrakommende prisstigninger, herunder forhøjede råvarepriser.
 4. Medmindre andet aftales skriftligt, leveres ex works.
 5. Medmindre andet aftales skriftligt, skal betaling erlægges senest 14 dage efter fakturadato.  
  Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftlig anerkendt af selskabet.
 6. Salgsprodukter forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud inkl.renter, omkostninger m.v.
 7. Det påhviler køber senest ved modtagelsen af produktet at foretage en grundig undersøgelse af, om det leverede er kontraktmæssigt. Såfremt der er mangler ved det leverede produkt, skal reklamationen herover ske skriftlig og være selskabet i hænde senest 14 dage efter levering.
  Manglende rettidig reklamation medfører bortfald af købers eventuelle mangelsbeføjelser.
 8. Såfremt produktet er mangelsbehæftet på grund af forhold, som selskabet er ansvarlig for, har selskabet ret til at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg. Selskabets ansvar er udtrykkeligt begrænset til nævnte afhjælpning- eller omleveringspligt, og køber har ikke misholdelsesbeføjelser herudover. Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle driftstab avancetab eller andre indirekte tab, uanset om tab kan henføres til forsinkelser eller mangler, herunder produktansvar.
 9. For produktansvar gælder følgende. Selskabet er ansvarlig for personskade efter reglerne i Lov om Produktansvar. Selskabet er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder, inden produktet er i købers besiddelse. Selskabet er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. Dersom selskabet på grund af fejl eller forsømmelser bliver pålagt ansvar for tingskade i øvrigt, kan det samlede ansvar ikke overstige 
  kr. 500.000. I den udstrækning, selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang, som selskabets ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod selskabet for produktansvar, skal køber være forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, der behandler kravet mod selskabet.
 10. Selskabet er fri for ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, som f.eks. krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offenlig myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport-og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller anden årsag, som ligger udenfor selskabets kontrol, og som kan forsinke eller hindre levering af 
  det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidig ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til
  hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
 11. Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen, og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres af de almindelige domstole i Danmark, og dansk ret finder anvendelse.

Samarbejde mellem Flexmatic og Senius

Vi udvider og slår os sammen med Senius. Det betyder flere kompetencer og kommer til gavn for både dig og din virksomhed.

Læs mere her

Akut service?

Ved akut brug for service kan vi kontaktes på:

Bjarne:

20 84 30 33

Asbjørn:

26 28 85 43
Se øvrige kontakoplysninger her

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Send os en forespørgsel, så kontakter vi dig med et tilbud